Encyklopedie dějin Jihlavy

Jindřich Zdík

  Jindřich Zdík


  • * 1083 – † 25. červen 1150


  • olomoucký biskup a diplomat


  • zajímavé okolnosti

   latinsky Henricus Sdiko, původním jménem Zdík a od svěcení za biskupa Henricus. Strýc pražského biskupa Daniela I. Upravil církevní poměry na Moravě, přivedl do Čech premonstrátský řád, vysvětil a založil řadu kostelů a klášterů. Významně zasahoval i do politického dění Čech a Moravy.


  • profese a postavení

   22. března 1126 byl jmenován olomouckým biskupem, vysvěcen pak byl 3. října 1126 ve Wormsu


  • poznámky

   Jindřich Zdík získal s nejvyšší pravděpodobností vzdělání v cizině. Roku 1123 absolvoval svoji první cestu do Jeruzaléma. 22. března 1126 byl jmenován olomouckým biskupem. Vysvěcen pak byl 3. října 1126 ve Wormsu. Roku 1130 mu olomoucký údělný kníže Václav Jindřich svěřil dostavbu chrámu sv. Václava v Olomouci. Ještě nedostavěnou ji 30. června 1131 vysvětil. Roku 1140 kostel dokončil a založil u něj novou dvanáctičlennou kapitulu. V r. 1141 sem přenesl sídlo biskupství a zároveň zde nechal postavit románský biskupský palác, tzv. Zdíkův palác, a dům kapituly. Také vysvětil kostel na hoře Říp .V letech 1137–38 vykonal druhou pouť do Jeruzaléma, odkud si dovezl relikvii sv. Kříže. V roce 1138 se zúčastnil Druhého lateránského koncilu v Římě.
   Po smrti českého knížete Soběslava I. se postavil za Vladislava II. a podporoval ho v jeho boji o nástupnictví s moravskými údělnými knížaty. Roku 1142 dal Jindřich Zdík údělníky do klatby a vyhlásil nad diecézí interdikt a odešel do Prahy. Po porážce Vladislava v bitvě u Vysoké ho následoval do Německa, kde úspěšně žádali o pomoc římského krále Lothara III..
   V roce 1144 se navrátil do Olomouce. Od římského krále Konráda III. a později od knížete Vladislava II. si vymohl tzv. imunitu (poddaní biskupa byli vyjmuti z pravomocí údělníků a zbaveni zemských povinností) a právo ražby mincí. Díky imunitě se olomoucké biskupství stalo na Moravě samostatným církevně-politickým útvarem nespadající pod moc moravských údělných knížat. V letech 1146–48 byl zprostředkovatelem mezi znepřátelenými polskými knížaty, a to na žádost papeže a krále Konráda III. V roce 1147 se stal účastníkem neúspěšné křížové výpravy proti polabským Slovanům. Také přesvědčil Vladislava II. k účasti na křížové výpravě do Svaté země. K jeho významným počinům patří i to, že přivedl do Čech premonstráty. V letech 1142–1143 založil spolu s Vladislavem II. Strahovský klášter, nejstarší sídlo premonstrátů v Česku. Další premonstrátský klášter založil v Litomyšli. Ke konci života podporoval premonstráty v Želivě. V Olomouci založil Jindřich Zdík kapitulní knihovnu a písárnu (tzv. skriptorium). V této dílně vznikl kromě jiného i kodex, tak zvané Olomoucké horologium nebo Olomoucký kolektář.
   Zemřel 25. června 1150 v Olomouci a na své výslovné přání byl pohřben ve Strahovském klášteře.


  • autor

   Hejhal


Aktualizováno: 18. 03. 2012